De ALV is verzet naar zaterdag 18 december, 14:00!

Als gevolg van de met ingang van 28 november aangescherpte Corona maatregelen is het niet mogelijk een online ALV vanuit het clubhuis te houden na 17.00. Externe verhuurlocaties hanteren eenzelfde beëindigingstijd. Vanwege de noodzakelijke verplaatsing naar een vroegere aanvangstijd gaan wij uitwijken naar een zaterdag en is, rekening houdend met de statutair vereiste convocatie periode van minimaal 14 dagen, de keuze gevallen op

zaterdag 18 december 2021 om 14.00 uur

Deze wordt gehouden met behulp van een interactief platform en vanuit een externe locatie. Fysieke aanwezigheid is niet mogelijk.

Locatie: thuis, achter uw PC, laptop, tablet of smartphone.

De agenda, de notulen van de ALV van 5 juli 2021, de financiële stukken en overige stukken kunt u vinden op het besloten deel van de website op de Ledenpagina onder Verenigingszaken.

Wijziging in agendapunt 11:  Voorstel Contributies en Financiële Voorwaarden 2022. 

Het is het bestuur duidelijk geworden dat een voorstel voor een verdere aanpassing van de contributies voor de leden in de leeftijdscategorie van 27 t/m 33 jaar, en de daarmee gepaard gaande materiële verhoging, zich niet leent voor een discussie op papier, buiten een fysieke ALV. Wij constateren ook dat dit op veel onbegrip en weerstand stuit en de nodige, en ongewenste, commotie binnen de vereniging veroorzaakt.

Vandaar dat wij besloten hebben dit onderwerp pas weer aan de orde te stellen op het moment dat een fysieke ALV mogelijk is.

Zoals uiteengezet in het herschreven stuk Uitgangspunten Contributies en Financiële Voorwaarden 2022 stelt het bestuur nu voor alle contributies voor 2022 in lijn met de inflatie met 2,5% te verhogen en is het stuk Contributieschema Jongeren 27 – 34 jaar navenant aangepast.

Wij hopen dat veel leden zullen deelnemen aan deze digitale vergadering.

1 december 2021