Update Coronavirus en Golf; 20 maart 2020

Aanvullend op onze update van gisteren onderstaand de laatste update van de NGF van jongstleden donderdagmiddag 16:30 uur:

De conclusie is ondubbelzinnig duidelijk:

 

Het is verboden om open te zijn
Tot en met 6 april Sportclubs dicht: golfbanen dicht

 

De regering heeft op 15 maart bekendgemaakt dat scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportclubs van zondag 15 maart 18 uur tot en met 6 april gesloten moeten zijn om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Alle bestaande maatregelen van voor 15 maart zijn tot en met 6 april 2020 verlengd.

De NGF, NVG, PGA Holland en NGA hebben hierop meteen geadviseerd om alle clubhuizen en golfbanen te sluiten. Omdat het in het begin nog niet 100 procent duidelijk was wat de maatregelen voor golf betekenden, heeft de NGF op 16 maart uitgebreid contact gehad met het ministerie van VWS en het NOC*NSF. Dat overleg gaf reden om vast te houden aan het advies van 15 maart om golfbanen en clubhuizen te sluiten. De maatregelen van de overheid lieten er, na de gevoerde gesprekken met het ministerie van VWS en het NOC*NSF op 16 maart, geen misverstand over bestaan dat alle clubhuizen en golfbanen tot en met 6 april de deuren moeten sluiten. Dat is bevestigd door een noodverordening die op 16 maart is afgekondigd waarin het open houden van sportclubs en sportvelden verboden wordt. Dat verbod wordt hieronder toegelicht.

 

Verbod

Nederland kent 25 Veiligheidsregio’s die zich inzetten voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van deze gebieden. In deze veiligheidsregio’s werken verscheidene besturen en diensten samen op het gebied van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid. De maatregelen die de overheid op 15 maart heeft aangekondigd, waaronder het besluit dat sportclubs gesloten moeten worden, zijn opgenomen in een noodverordening die de Veiligheidsregio’s op 16 maart hebben afgekondigd.

Overtreding van de maatregelen is strafbaar. De maatregelen zijn opgenomen in een noodverordening zodat de politie en gemeentes de maatregelen kunnen handhaven: zodat er kan worden opgetreden bij overtredingen van een van de maatregelen. Politie en gemeenten kunnen boetes opleggen en straffen opleggen.

Een noodverordening beperkt bepaalde grondrechten en wordt zelden uitgevaardigd. Maar wel in crisistijden, zoals nu. De sluiting van sportclubs is opgenomen in de Tweede Noodverordening COVID-19, die in beginsel tot en met 6 april geldig is en die als doel heeft om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

“Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden (…): sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden.”

Dat het open houden van een golfbaan dus strafbaar is, is kort na 16 maart bevestigd. Een Nederlandse golfbaan besloot na 15 maart de holes open te houden en golfers toe te staan om te spelen mits zij zich hielden aan diverse voorzorgsmaatregelen. De argumentatie van de golfbaan was hierbij: “Een golfbaan is ons inziens geen ‘sportclub’ en/of ‘sportveld’. Golf is een individuele, recreatieve bezigheid in de buitenlucht waarbij u nauwelijks tot geen lichamelijk contact heeft.” Deze interpretatie van de noodverordening bleek niet juist. Na overleg tussen de Veiligheidsregio’s is bepaald dat golfbanen gezien worden als sportaccommodaties en op last van de plaatselijke Veiligheidsregio zijn banen alsnog gesloten.

De Vereniging van Sport en Gemeenten zegt dat het verbod ook geldt voor semi-openbaar toegankelijke golfbanen: “Het uitgangspunt is dat sportinrichtingen, sportaccommodaties en sportvelden zijn gesloten tot 7 april 2020. Dit betekent dat er dus geen golf gespeeld mag worden. Voor zover een terrein niet volledig als sportinrichting of sportveld is aangewezen, is het uitgangspunt dat het openbare gedeelte niet gesloten is op basis van de noodverordening. Dat betreft dan veelal een wandel- en/of fietspad en niet het gedeelte waarop golf gespeeld wordt. In dat geval mag er dus geen golf gespeeld worden.” 

Overigens zijn de NGF, NVG, PGA Holland en NGA van mening dat het opvolgen van de maatregelen niet negatief gemotiveerd moet zijn: “We doen het omdat het moet”. In deze crisis mag een intrinsieke motivatie verwacht worden van golfclubs, -banen en golfers: “We doen gezamenlijk mee omdat we een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van de crisis.” Het is om deze reden dan ook niet kies om in deze crisis te zoeken naar mazen in de wet waardoor golfers wel zouden kunnen sporten en andere sporters niet.

 

Trots

De NGF voelt zich gesterkt door de positieve respons van clubs en banen op de dringende oproep van de regering aan alle Nederlanders om gezamenlijk de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Wij zijn daar trots op want het vereist moed en vraagt leiderschap.

Deze moeilijke en ingewikkelde tijd voor golfclubs en golfbanen vraagt nadrukkelijk om maatschappelijke cohesie en solidariteit. Golfclubs en -banen maken deel uit van deze gemeenschap en vallen derhalve binnen de eisen, die in tijden van crisis aan deze gemeenschap (mogen) worden gesteld. De golfbanen die tot dusver hebben besloten om open te blijven, roepen we op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en alsnog hun golfbaan te sluiten.

Zoals eerder gezegd, wij conformeren ons aan de richtlijnen van de NGF. Graag wijzen wij op de bovenstaande alinea die maatschappelijke cohesie en solidariteit benadrukt. Ook daar sluiten wij ons – nu meer dan ooit – van harte bij aan.

Klik hier voor het bulletin van de NGF
Klik hier voor informatie van het RIVM

Bestuur van de Amsterdamse Golf Club