Lidmaatschap 18-34

De Amsterdamse Golf Club mag zich verheugen in een grote belangstelling voor het lidmaatschap.
De Club ontvangt meer aanvragen dan het aantal plaatsen dat beschikbaar komt. Omdat daarom een selectie dient plaats te vinden worden alle aanvragen zorgvuldig gewogen. Het in behandeling nemen van een aanvraag impliceert dan ook geen toezegging dat de aanvraag op enig moment voor honorering in aanmerking zal komen. Er is dan ook uitdrukkelijk geen sprake van een wachtlijst. Het Bestuur maakt jaarlijks een selectie uit het gehele bestand van aanvragen, ongeacht hoe vaak een gegadigde al in eerdere jaren een aanvraag heeft ingediend.

Klik hier voor de AGC Financiële voorwaarden 2022
Het contributieschema 2022 voor leden in de leeftijd 27-34 jaar is op te vragen bij het secretariaat.

Mocht u belangstelling hebben, download hier het aanvraagformulier en stuur het samen met een motivatiebrief naar: secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl.

Het aanvraagformulier dient volledig te worden ingevuld, inclusief een digitale (pas)foto en handtekeningen en gegevens van drie leden die bereid zijn als referent voor de aanvrager op te treden. Ook echtgenoten en partners van leden die een aanvraag indienen moeten 3 referenten opgeven. Vrijgesteld zijn alleen kinderen van leden (in de leeftijd tot 26 jaar) en oud-leden.

  1. De periode waarbinnen het lidmaatschap kan worden aangevraagd loopt van 1 juni 2022 tot 1 september 2022.
  2. Een aanvraag voor het lidmaatschap dient ondersteund te worden door minimaal drie leden van de Amsterdamse Golf Club, niet zijnde familie van de aanvrager. Een echtpaar wordt beschouwd als één voorsteller.
  3. Voorstellers dienen drie jaar of langer lid te zijn van de Amsterdamse Golf Club.
  4. Leden kunnen maximaal drie keer per kalenderjaar een aanvraag voor het lidmaatschap ondersteunen.

Na ontvangst controleert het secretariaat of de opgegeven referenten aan de gestelde eisen voldoen. Als dat niet het geval is ontvangt de aanvrager daarover bericht met het verzoek één of meer andere referenten op te geven. Indien de referenten aan de gestelde eisen voldoen, ontvangen zij rechtstreeks van het Secretariaat per e-mail een referenten-vragenformulier. Dit dient zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen twee weken) door iedere referent zo compleet mogelijk te worden ingevuld en vervolgens digitaal per e-mail te worden geretourneerd aan het Secretariaat: secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl.

Motivatiebrief
De aanvrager wordt verzocht in deze brief toe te lichten waarom hij/zij lid wil worden van de Amsterdamse Golf Club en uit hoofde waarvan de aanvrager de referenten kent. Tevens kan worden vermeld welke banden er bestaan of bestaan hebben tussen de aanvrager of zijn/haar familie met de Club of zijn leden. Ook kan andere informatie worden verstrekt die naar het oordeel van de aanvrager relevant is voor de beoordeling van de aanvraag en die niet reeds in het aanvraagformulier aan de orde komt, zoals bijzondere activiteiten of ervaring binnen de golfsport, op bestuurlijk of vrijwilligersterrein, alsmede nadere informatie over de gezinssituatie, opleiding, functie etc., alsook hetgeen de aanvrager naar zijn of haar mening zou kunnen bijdragen aan de Amsterdamse Golf Club.

Na ontvangst van alle documenten ontvangt de aanvrager bericht dat de aanvraag compleet is. Aanvragen die op 1 september 2022 niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen.

 

Opzeggen

Graag willen wij u er op attenderen dat uw opzegging van het lidmaatschap voor het jaar 2023 door het secretariaat uiterlijk 31 oktober 2022 schriftelijk, per post of via e-mail, moet zijn ontvangen. Dit geldt ook voor eventuele verzoeken tot categorie wijziging van het lidmaatschap. 

Te laat ontvangen opzeggingen/verzoeken zullen pas op 1 januari 2024 kunnen worden geëffectueerd. 

23 juni 2022