Privacy

Privacyverklaring van de Amsterdamse Golf Club ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Amsterdamse Golf Club  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we u informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De Amsterdamse Golf Club gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken alleen in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Zullen vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
 • Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies om de website goed te laten functioneren. Deze cookies kunnen leden bovendien weigeren.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden door de Amsterdamse Golf Club verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • ledenadministratie;
 • financiële administratie;
 • handicapregistratie;
 • wedstrijdverwerking, versturen van nieuwsbrieven en berichten;
 • voor wedstrijdverslagen inclusief foto voor intern gebruik in nieuwsberichten en clubblad.

Verstrekking aan derden

De Amsterdamse Golf Club laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. De gegevens die u ons geeft verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • gebruik van golfbaan-software;
 • handicapregistratie; 
 • financiële administratie; 
 • verzending clubblad;
 • ledentevredenheidsenquête.

Bewaartermijn

De Amsterdamse Golf Club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de Amsterdamse Golf Club van uw persoonlijke gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 
 • Alle werknemers van De Amsterdamse Golf Club zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken

De Amsterdamse Golfclub gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevensinzage

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Daarnaast heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Klachten

Met een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot het secretariaat. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Contact

Als Amsterdamse Golf Club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u via het secretariaat (secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl) of 020-4977866 contact opnemen.

error: Content is protected !!