Privacy

Privacyverklaring van de Amsterdamse Golf Club ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Amsterdamse Golf Club (AGC) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we u informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De Amsterdamse Golf Club gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij:

  • uw persoonsgegevens verwerken alleen in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • zullen vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
  • niet werken met cookies.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden door de Amsterdamse Golf Club verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– ledenadministratie, 
– financiële administratie, 
– handicapregistratie,
– wedstrijdverwerking, 
– versturen van nieuwsbrieven en berichten.

Verstrekking aan derden

De Amsterdamse Golf Club laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. De gegevens die u ons geeft verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– gebruik van golfbaan-software 
– handicapregistratie 
– financiële administratie 
– verzending clubblad

Bewaartermijn

De Amsterdamse Golf Club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– alle personen die namens de Amsterdamse Golf Club van uw persoonlijke gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
– we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
– we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
– we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
– alle werknemers van De Amsterdamse Golf Club zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Gegevensinzage

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Daarnaast heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Klachten

Met een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot het secretariaat. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Contact

Als Amsterdamse Golf Club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u via het secretariaat (secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl) of 020-4977866 contact opnemen.

Amsterdam, juli 2018