Lidmaatschap digitaal

De Amsterdamse Golf Club mag zich verheugen in een grote belangstelling voor het lidmaatschap.

De club ontvangt meer aanvragen dan het aantal plaatsen dat beschikbaar komt. Omdat daarom een selectie dient plaats te vinden worden alle aanvragen zorgvuldig gewogen. Het in behandeling nemen van een aanvraag impliceert dan ook geen toezegging dat de aanvraag op enig moment voor honorering in aanmerking zal komen. Er is dan ook uitdrukkelijk geen sprake van een wachtlijst.

Met ingang van 2023 is de procedure voor het aanvragen van een lidmaatschap van de Amsterdamse Golf Club geautomatiseerd. Aanvragen en bijbehorende documenten alsmede de door de referenten in te vullen vragenformulieren kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend. Hieronder wordt de procedure in detail weergegeven.

Wij maken onderscheid tussen de aanmelding van: 

Procedure

De procedure bestaat uit de volgende stappen: 

  1. Geïnteresseerden voor het lidmaatschap sturen een e-mail naar secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl met in de onderwerpregel de tekst ‘Aanvraag lidmaatschap’. In de tekst graag vermelden in welke categorie de aanvrager valt. Op basis daarvan wordt bepaald hoeveel referenten er nodig zijn:

a. Oud-leden -> geen referenten nodig 
b. Jongeren <18 jaar -> geen referenten nodig 
c. Jongeren van 18-26 jaar -> geen referenten nodig 
d. Overige geïnteresseerden -> 3 referenten nodig

2. Zij ontvangen dan van het secretariaat per e-mail een link naar het aanvraagdocument dat zich in een beveiligde omgeving bevindt.
     Let op: in enkele gevallen komt de e-mail niet door het spamfilter. Check daarom ook uw spambox.

     Dit aanvraagdocument bestaat uit de volgende onderdelen:

a. Het aanvraagformulier. Dit dient volledig te worden ingevuld, inclusief het uploaden van een (pas)foto en vermelding van de
     gegevens van de drie leden die bereid zijn als referent voor de aanvrager op te treden. 
b. Ruimte om motivatie toe te lichten. 

Na volledige invulling van beide onderdelen dient het aanvraagdocument door gebruikmaking van de daartoe bestemde knop
digitaal te worden verzonden aan het Secretariaat.

3. Na ontvangst controleert het Secretariaat of de opgegeven referenten aan de gestelde eisen voldoen (zie hieronder). Als dat
     niet het geval is ontvangt de aanvrager daarover bericht met het verzoek één of meer andere referenten op te geven.
     Indien de referenten aan de gestelde eisen voldoen, ontvangen zij rechtstreeks van het Secretariaat per e-mail een link naar het
     referenten-vragenformulier.
     Dit dient zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen twee weken) door iedere referent zo compleet mogelijk te worden ingevuld en
     vervolgens door middel van de daartoe bestemde knop digitaal te worden geretourneerd aan het Secretariaat.

4. Na ontvangst van alle documenten ontvangt de aanvrager bericht dat de aanvraag
     compleet is. Aanvragen die op 1 augustus niet compleet zijn worden niet in behandeling genomen!

5. Het Bestuur beoordeelt jaarlijks na consultatie van de Leden Advies Commissie alle ontvangen aanvragen. Aanvragers kunnen
     gedurende het jaar worden uitgenodigd voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het Bestuur kan nadere informatie
     inwinnen bij de referenten en/of andere leden. Vervolgens maakt het Bestuur aan het eind van het jaar een selectie uit het gehele
     bestand van aanvragen, mede aan de hand van het aantal beschikbare plaatsen. Alle aanvragers krijgen bericht. Over de
     gemaakte selectie wordt niet gecorrespondeerd.

6. Aanvragen die niet gehonoreerd zijn komen daarmee automatisch te vervallen. Het staat aanvragers vrij in een volgend jaar
     opnieuw een aanvraag in te dienen.

Inschrijfperiode

Aanvragen kunnen na openstelling van de aanvraagprocedure worden ingediend tot 1 juli. Aanvragen die bij het verstrijken van de inschrijfperiode op 1 augustus niet compleet zijn worden ter zijde gelegd.

Motivatie

De aanvrager wordt verzocht toe te lichten waarom hij/zij lid wil worden van de Amsterdamse Golf Club en uit hoofde waarvan de aanvrager de referenten kent. Tevens kan worden vermeld welke banden er bestaan of bestaan hebben tussen de aanvrager of zijn/haar familie met de Club of zijn leden. Ook kan andere informatie worden verstrekt die naar het oordeel van de aanvrager relevant is voor de beoordeling van de aanvraag en die niet reeds in het aanvraagformulier aan de orde komt, zoals bijzondere activiteiten of ervaring binnen de golfsport, op bestuurlijk of vrijwilligersterrein, alsmede nadere informatie over de gezinssituatie, opleiding, functie etc., alsook hetgeen de aanvrager naar zijn of haar mening zou kunnen bijdragen aan de Amsterdamse Golf Club.

Referenten

Indien er referenten moeten worden opgegeven dan dient één lid als hoofdreferent te worden aangegeven. Dit in verband met de verantwoordelijkheid van de hoofdreferent voor de aanvrager indien deze daadwerkelijk lid is geworden.
Een echtpaar wordt als één (1) referent beschouwd. Ingevolge het Huishoudelijk Reglement dienen de referenten tenminste drie jaar stemgerechtigd lid te zijn van de Amsterdamse Golf Club om als zodanig te kunnen optreden. 

Stemgerechtigde leden kunnen in enig jaar voor niet meer dan drie aanvragers als referent optreden. Bestuursleden treden in beginsel niet als referent op. 

Referenten dienen zich er zelf van te vergewissen of zij aan de vereisten als referent voldoen. In geval van twijfel kunnen zij contact opnemen met het Secretariaat

Vrijstelling voor opgeven referenten

Iedere aanvrager van het lidmaatschap wordt gevraagd om referenten op te geven, dus ook echtgenoten en partners van leden die een aanvraag indienen. Vrijgesteld zijn alleen kinderen van leden (in de leeftijd tot 26 jaar) en oud-leden.

Voorhangen

Overeenkomstig het bepaalde in het Huishoudelijk Reglement worden de namen van de geselecteerde kandidaat-leden bekend gemaakt aan de leden en gedurende 3 weken ‘voorgehangen’, d.w.z. op het besloten gedeelte van de website gepubliceerd. dat alle leden een e-mail ontvangen met daarin de naam van het aspirant lid en zijn of haar referenten. De leden kunnen gedurende 3 weken na dato bij het bestuur schriftelijk eventuele bezwaren kenbaar maken tegen het voorgestelde lidmaatschap.

Na deze voorhangperiode ontvangt de aanvrager per e-mail bericht van het secretariaat over het toekennen van het lidmaatschap.

Opnieuw aanvragen

Aanvragers van wie de aanvraag niet is gehonoreerd kunnen een volgend jaar opnieuw een aanvraag indienen. De hierboven beschreven aanmeldingsprocedure geldt onverkort.

Tarieven

De huidige tarieven voor 2023 zijn: 

Financiële voorwaarden

Voor jongeren tussen 27-34 jaar gelden de volgende gereduceerde tarieven:

Contributieschema

Contact

Eventuele vragen kunnen worden gericht aan het Secretariaat.
Per e-mail: secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl
Telefoon: 020-49 77 866

Jeugdlidmaatschap

Op de Amsterdamse is er ruim de gelegenheid om te (leren) golfen. Zowel de recreatieve als meer prestatieve spelers kunnen zich optimaal ontwikkelen. Hierbij is plezier en gezelligheid zeer belangrijk.

We hebben een compleet jeugdprogramma

Er worden wedstrijden georganiseerd, waaronder de openingswedstrijd, de jaarlijkse kind-ouderwedstrijd, de herfstbeker en de jeugdclubkampioenschappen. Maar ook een Sinterklaaswedstrijd voor jong en oud waar de Sint ook ieder jaar voor wordt uitgenodigd.

Er is een uitgebreid lesprogramma. De jeugdlessen waarvoor de kinderen in groepen worden ingedeeld op leeftijd en niveau en waar de kinderen onder leiding van de professional kennis kunnen maken met golf (groep 1), opgeleid worden voor het GVB of begeleid worden naar een handicap (groep 2 en 3). Groep 4 is de lesgroep voor de (potentiële) competitiespelers. Voor de oudere jeugd (groep 5, 15 – 18 jaar) organiseren we vanaf dit jaar op zaterdag een aantal lessen. Voor de allerkleinsten zijn er gedurende het jaar een paar smurfenlessen waar kinderen welkom zijn om geheel vrijblijvend met het golfspel kennis te komen maken.

Enthousiast geworden?

Ben je enthousiast en wil je je aanmelden en/of heb je vragen, neem dan contact op met het secretariaat, 020-4977866 of secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl 

error: Content is protected !!