Essenziekte en meer

Het zal U niet zijn ontgaan dat er de afgelopen tijd veel is gebeurd in de baan. Sommigen vragen zich daarbij af of dit nu allemaal echt nodig is. Wij hebben als baancommissie in het verleden al met enige regelmaat hiervoor aandacht gevraagd. We zetten het hierna voor U nog eens kort op een rij.

 

1) Inleiding

De AGC was destijds een kale polder waar geen boom was te bekennen.

Er werden daarom bij de aanleg van de baan snelgroeiende bomen geplant ( zoals populieren en wilgen), om beschutting te creëren voor langzaam groeiende gewassen. Deze bomen hebben een relatief beperkte levensduur. Daarnaast werden er bomen van veel betere kwaliteit (zoals eiken, beuken en essen) geplant, die echter veel langzamer groeien en ook veel ouder kunnen worden.

De gedachte daarbij was dat als op termijn de bomen van de betere kwaliteit voldoende gegroeid waren, de bomen van de mindere kwaliteit geruimd zouden kunnen worden  mede t.b.v. de groeiomstandigheden van de betere houtsoorten. Men spreekt daarom van de blijvers en wijkers.

Kortom, over dit alles was tevoren goed nagedacht en het is van het begin af aan de uitdrukkelijk bedoeling geweest om aldus op termijn een terrein te krijgen met bomen van goede kwaliteit die lang mee zouden kunnen gaan.

 

2) Licht en lucht

Het is voor greens en fairways van groot belang dat deze voldoende licht en lucht kunnen ontvangen. Op plekken waar te weinig licht en lucht komt, blijft het gras vochtig en krijgen schimmels en andere ziekten een kans. Om die reden ook wordt bijvoorbeeld iedere ochtend ( ook in de weekends) consequent door de greenkeeping de dauw van de greens ‘’gesweept’’ of gemaaid.

Zie bijvoorbeeld ook de littekens vanwege een uitbraak van schimmels op de green van hole 6 en 13 waar relatief weinig zon komt ( vooral de zon in de vroege ochtend is belangrijk) en waar weinig wind is door de dichte begroeiing achter de green. Deze schimmel uitbraak voltrok zich binnen enkele uren tijdens een weekend en was toen ook niet meer met chemische bestrijdingsmiddelen onder controle te krijgen. Inmiddels is aan de verbetering van licht en lucht achter hole 6 en 13 gewerkt.

De noodzaak van meer licht en lucht is ook daarin gelegen dat wij naar alle waarschijnlijkheid binnenkort helemaal geen chemische bestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken. Waar uitbraken van schimmels en andere ziekten met chemische bestrijdingsmiddelen tot nu toe nog redelijk onder controle konden worden gehouden, zullen we in de toekomst dus volledig zijn aangewezen op voldoende toevoer van licht en lucht.

 

3) De Essenziekte

Zoals U inmiddels ongetwijfeld bekend heerst er in heel West Europa de Essenziekte. Essen worden ziek en sterven op grote schaal af. Het gaat om een schimmelziekte waartegen tot nu toe geen enkele remedie is gevonden.

 

 

 

We hebben op de AGC veel, heel veel Essen. Veel van deze bomen zijn helaas door de Essen ziekte aangetast dan wel inmiddels dood en naast dat in de zomer deze skeletten van bomen detoneren in veel bosvakken met fris groen, vormen ze ook een gevaar door spontane takbreuk.

We ontkomen er niet aan, ook al om veiligheidsredenen, om successievelijk alle dode Essen te verwijderen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd links op hole 4, waar ter vervanging een aantal nieuwe Iepen zijn geplant.

 

4) Wortels

Een ander probleem is dat sommige bomen een dermate onstuimige wortelgroei hebben dat bijvoorbeeld greens en teeboxen  daardoor aangetast worden en ook dat wortels door de drainageleidingen groeien, waardoor deze bij herhaling moeten worden ontstopt.

Als gevolg van bijvoorbeeld ernstige wortelgroei in de green van hole 6 waren we in 2016 genoodzaakt om de holes 6 en 7 gedeeltelijk te renoveren. Ook de green van hole 12 werd door wortelgroei bedreigd en daartegen hebben we dit jaar moeten optreden.

 

5) Aanvullende maatregelen

Hiervoor is al melding gemaakt van het planten halverwege links op hole 4 van nieuwe iepen. Verder wordt op hole 1 aan de rechterzijde een nieuwe boom geplant. Ook wordt tussen de hole 6 en 13, waar spelers elkaar nu vanaf de teeboxen kunnen zien, op dit moment een heuvel aangelegd waarop struiken zullen komen te staan en er dus geen gat tussen deze holes meer zal zijn.

 

6) Slot

Weest U er tenslotte van verzekerd dat alle getroffen maatregelen pas na rijp beraad tussen adviseurs, greenkeeping en baancommissie zijn genomen en dat ook het bestuur daarbij nauw betrokken is.

We kunnen ons voorstellen dat U na lezing van het bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen heeft. U doet ons een groot plezier als U ons dat per email zou kunnen laten weten op baancommissieagc@gmail.com 

Namens de Baancommissie
Jelle Timmenga