Lidmaatschap

Aanvraag lidmaatschap 2025

De Amsterdamse Golf Club mag zich verheugen in een grote belangstelling voor het lidmaatschap. 
Aanvragen voor het lidmaatschap 2025 kunnen vanaf 15 april tot uiterlijk 1 juli indienen.

De club ontvangt meer aanvragen dan het aantal plaatsen dat beschikbaar komt. Omdat daarom een selectie dient plaats te vinden worden alle aanvragen zorgvuldig gewogen. Het in behandeling nemen van een aanvraag impliceert dan ook geen toezegging dat de aanvraag op enig moment voor honorering in aanmerking zal komen. Er is dan ook uitdrukkelijk geen sprake van een wachtlijst.

Met ingang van 2023 is de procedure voor het aanvragen van een lidmaatschap van de Amsterdamse Golf Club geautomatiseerd. Aanvragen en bijbehorende documenten alsmede de door de referenten in te vullen vragenformulieren kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend. Hieronder wordt de procedure in detail weergegeven.

Procedure

De procedure bestaat uit de volgende stappen: 

  1. Geïnteresseerden voor het lidmaatschap sturen een e-mail naar secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl met in de onderwerpregel de tekst ‘Aanvraag lidmaatschap’. In de tekst graag vermelden of u voor het jeugdlidmaatschap (jonger dan 18 jaar) in aanmerking wilt komen. In dat geval klik hier voor het jeugdlidmaatschap <18 jaar.

2. U ontvangt van het secretariaat per e-mail een link naar het aanvraagdocument dat zich in een beveiligde omgeving bevindt.
     Let op: in enkele gevallen komt de e-mail niet door het spamfilter. Check daarom ook uw spambox.

     Dit aanvraagdocument bestaat uit de volgende onderdelen:

a. Het aanvraagformulier. Dit dient volledig te worden ingevuld, inclusief het uploaden van een (pas)foto en vermelding van de
     gegevens van drie leden (niet zijnde familie) die bereid zijn als referent voor de aanvrager op te treden. 
b. Ruimte om motivatie toe te lichten. 

Na volledige invulling van beide onderdelen dient het aanvraagdocument door gebruikmaking van de daartoe bestemde knop
digitaal te worden verzonden aan het secretariaat.

3. Na ontvangst controleert het secretariaat of de opgegeven referenten aan de gestelde eisen voldoen (zie hieronder). Indien dat
     niet het geval is ontvangt u daarover bericht. 
     Voldoen de referenten aan de gestelde eisen, ontvangen zij rechtstreeks van het secretariaat per e-mail een link naar het
     referenten-vragenformulier.
     Dit dient zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen twee weken) door iedere referent zo compleet mogelijk te worden ingevuld en
     vervolgens door middel van de daartoe bestemde knop digitaal te worden geretourneerd aan het secretariaat.

4. Na ontvangst van alle documenten ontvangt de aanvrager bericht dat de aanvraag
     compleet is. Aanvragen die op 1 augustus niet compleet zijn worden niet in behandeling genomen.

5. Het Bestuur beoordeelt jaarlijks na consultatie van de Leden Advies Commissie alle ontvangen aanvragen. Aanvragers kunnen
     vervolgens worden uitgenodigd voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het Bestuur kan nadere informatie
     inwinnen bij de referenten en/of andere leden. Vervolgens maakt het Bestuur aan het eind van het jaar een selectie uit het gehele
     bestand van aanvragen, mede aan de hand van het aantal beschikbare plaatsen. Alle aanvragers krijgen bericht. Over de
     gemaakte selectie worden geen mededelingen gedaan. 

6. Aanvragen die niet gehonoreerd zijn komen daarmee automatisch te vervallen. Het staat aanvragers vrij in een volgend jaar
     opnieuw een aanvraag in te dienen.

Inschrijfperiode

De inschrijfperiode voor aanvraag lidmaatschap 2025 zal starten medio maart. 

Aanvragen kunnen na openstelling van de aanvraagprocedure worden ingediend tot 1 juli. Aanvragen die bij het verstrijken van de inschrijfperiode op 1 augustus niet compleet zijn worden ter zijde gelegd.

 

Motivatie

De aanvrager wordt verzocht toe te lichten waarom hij/zij lid wil worden van de Amsterdamse Golf Club en uit hoofde waarvan de aanvrager de referenten kent. Tevens kan worden vermeld welke banden er bestaan of bestaan hebben tussen de aanvrager of zijn/haar familie met de Club of zijn leden. Ook kan andere informatie worden verstrekt die naar het oordeel van de aanvrager relevant is voor de beoordeling van de aanvraag en die niet reeds in het aanvraagformulier aan de orde komt, zoals bijzondere activiteiten of ervaring binnen de golfsport, op bestuurlijk of vrijwilligersterrein, alsmede nadere informatie over de gezinssituatie, opleiding, functie etc., alsook hetgeen de aanvrager naar zijn of haar mening zou kunnen bijdragen aan de Amsterdamse Golf Club.

Referenten

Van de op te geven referenten dient één lid als hoofdreferent te worden aangegeven. Dit in verband met de verantwoordelijkheid van de hoofdreferent voor de aanvrager indien deze daadwerkelijk lid wordt.
Een echtpaar wordt als één (1) referent beschouwd. Ingevolge het Huishoudelijk Reglement dienen de referenten tenminste drie jaar stemgerechtigd lid te zijn van de Amsterdamse Golf Club om als zodanig te kunnen optreden. Partners/familie kunnen niet als referent opgegeven worden.

Stemgerechtigde leden kunnen in enig jaar voor niet meer dan drie aanvragers als referent optreden. Bestuursleden treden in beginsel niet als referent op. 

Referenten dienen zich er zelf van te vergewissen of zij aan de vereisten als referent voldoen. In geval van twijfel kunnen zij contact opnemen met het secretariaat

Vrijstelling van opgeven referenten

Iedere aanvrager van het lidmaatschap wordt gevraagd om referenten op te geven, dus ook echtgenoten en partners van leden die een aanvraag indienen. Vrijgesteld zijn aanvragers jonger dan 18 jaar en oud-leden.  

Voorhangen

Overeenkomstig het bepaalde in het Huishoudelijk Reglement worden de namen van de geselecteerde kandidaat-leden bekend gemaakt aan de leden en gedurende 3 weken ‘voorgehangen’, d.w.z. op het besloten gedeelte van de website gepubliceerd. De leden kunnen gedurende 3 weken na dato bij het bestuur schriftelijk eventuele bezwaren kenbaar maken tegen het voorgestelde lidmaatschap.

Na deze voorhangperiode ontvangt de aanvrager per e-mail bericht van het secretariaat over het toekennen van het lidmaatschap.

Opnieuw aanvragen

Aanvragers van wie de aanvraag niet is gehonoreerd kunnen een volgend jaar opnieuw een aanvraag indienen. De hierboven beschreven aanmeldingsprocedure geldt onverkort.

Tarieven

De huidige tarieven voor 2024 zijn: 

Financiële voorwaarden

Voor jongeren tussen 27-34 jaar gelden de volgende gereduceerde tarieven:

Contributieschema

Contact

Eventuele vragen kunnen worden gericht aan het secretariaat.
Per e-mail: secretariaat@amsterdamsegolfclub.nl
Telefoon: 020-49 77 866

error: Content is protected !!